Tuesday, June 19, 2018

صدايي براي قيام مردم ايران در جهان


صدايي براي قيام مردم ايران در جهان
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
اكنون بنظر نمي‌آيد كسي بر اين نظر باشد كه رژيم مذهبي حاكم بر ايران بتواند به بقاي خود ادامه دهد. زيرا قيام اخير مردم اين كشور به خوبي نشان داد كه آنها از رژيم ملاها بيزار و منزجرند. قيامي كه ادامه دارد و خاموش نمي‌شود. بلكه از شكلي به شكل ديگر درمي‌آيد. اين يك امر ديوانه‌كننده براي رهبر ملاها و ديگر مقامات اين كشور است. زيرا آنها از پاسخگويي به مطالبات مختلف مردم ناتوان و عاجزند. در واقع آنها نمي‌خواهند به اين مطالبات پاسخ مثبت بدهند و فكر مي‌كنند مي‌توانند با سركوب يا عدم پذيرش خواسته‌هاي مردم بر سر كار باقي بمانند. اين امر اگر به درازا بكشد به سرنگوني محتوم آنها خواهد انجاميد. زيرا مردم به جان آمده كه اكنون چيزي براي از دست دادن برايشان باقي نمانده است اين وضعيت را ديگر تحمل نخواهند كرد و قدم در راهي خواهند گذاشت كه اخيرا مردم شهر كازرون در استان فارس در ايران فرياد كردند. سلاح و مبارزه قهرآميز براي گرفتن حقوقي كه از آنها سلب شده است.
در حالي كه قيام به اشكال مختلف در نقاط مختلف ايران ادامه دارد، از كردستان تا بلوچستان و از خوزستان تا استان مركزي، فعاليت ايرانيان مقيم خارج نيز دگرگون شده و سمت و سوي قيام به خود گرفته است. آنها نه تنها به سرنگوني رژيم ايران و پيروزي مردم بر حكومت ملاها اميد بسته‌اند بلكه تلاش آنها روي اين امر متمركز شده صداي قيام مردم را به گوش جهانيان برسانند و پشتوانة بين‌المللي قيام را تقويت كنند.
ايرانيان مقيم خارج كه گفته مي‌شود 8 درصد جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهند و رژيم ايران تلاش مي‌كند اين آمار را بسيار كمتر نشان دهد، اكثرا از مخالفان رژيم ايران و بالاخص هواداران شوراي ملي مقاومت و سازمان محوري آن، مجاهدين خلق هستند كه كه به دليل سركوب آزادي‌ها و دمكراسي از ايران تحت حاكميت ملاها خارج شده‌اند. آنها در طول ماههايي كه از آغاز قيام مردم ايران مي‌گذرد در اقصي نقاط جهان دور جديدي از فعاليتهاي خود را شروع كرده‌اند. خانم مريم رجوي كه رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران است توانسته با يك ديپلماسي مدرن و قوي طيف گسترده‌يي از شخصيت‌هاي برجسته جهاني و همچنين هزاران پارلمانتر در كشورهاي مختلف را به حمايت از مردم ايران متقاعد سازد. وي داراي يك شخصيت كاريسماتيك فوق‌العاده‌يي است كه هر ساله سخنران اصلي گردهمايي سالانه ايرانيان در خارج كشور است كه در پاريس، پايتخت فرانسه برگزار مي‌شود. گردهمايي امسال قرار است روز 30 ژوئن در سالن ويل پنت برگزار گردد.

اگرچه فعاليت ايرانيان تبعيدي در كشورهاي اروپايي و امريكايي چشمگير بوده و فعاليتها نيز روي افشاي رژيم ملاها در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران، دخالت در امور كشورهاي ديگر و به ويژه پروژه سلاح هسته‌يي رژيم ايران متمركز بوده اما سياست غالب در غرب، يعني مماشات با رژيم ايران در طول ساليان گذشته مانع از آن بوده كه اين صدا شنيده شود. چشم‌پوشي غرب از پروژه‌هاي مرگبار رژيم ايران در دوران رياست جمهوري باراك اوباما به اوج خود رسيد. سياست مماشات با رژيم ملاها كه زمان زيادي از آغاز پايان آن نمي‌گذرد اكنون به علت افشاگري‌هاي مقاومت ايران روي خط رسوايي قرار گرفته و اخيرا اسناد و مداركي دال به همكاري اوباما با اين رژيم افشاء شده و انتظار مي‌رود در آينده‌يي نه چندان دور، عاملان اين سياست مورد مؤاخذه جامعه جهاني قرار گيرند. اين امر به دنبال روي كار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رياست جمهوري ايالات متحدة امريكا مي‌آيد. ترامپ برخلاف اوباما منافع و امنيت امريكا را در حمايت از قيام مردم ايران عليه ديكتاتوري مذهبي ملاها جستجو مي‌كند كه اين امر به طور قانونمند، نزديك شدن دولت امريكا به مقاومت ايران را در پي خواهد داشت. 

اكنون شرايط اجتماعي و سياسي در ايران انفجاري و شرايط بين‌المللي نيز به دنبال خروج امريكا از برجام به نفع مردم ايران تغيير كيفي كرده است. مقاومت ايران در برآيند چنين شرايطي مي‌تواند به نقش تاريخي و بي‌ديل خود عمل كرده و آنچه را كه در چهار دهه گذشته كاشته است اكنون بدرود. زيرا شرايط خطير و سرنوشت ساز كنوني در داخل ايران و در سطح بين‌المللي، قبل از هر چيز محصول مبارزه مردم و مقاومتي است كه در چهار دهه گذشته همواره در پي سرنگوني رژيم ملاها بوده و براي آن قيمت بسيار داده‌اند.
در گردهمايي امسال ايرانيان در پاريس (#FreeIran2018) كه در واقع جزء لاينفكي از قيام مردم ايران است، خواسته‌هاي مردمي فرياد مي‌شود كه در داخل ايران عزم جزم كرده‌اند رژيم حاكم بر ميهن‌شان را تغيير دهند و يك حاكميت مردمي و دمكراتيك را جايگزين آن كنند. آنها نمايندگان واقعي مردم بپاخاسته ايران هستند كه در يك تشكيلات گسترده، آلترناتيو اين رژيم را برجسته مي‌كنند.


No comments:

Post a Comment