Tuesday, June 26, 2018

چه نيروهايي از «آلترناتيو دمكراتيك» وحشت دارند؟


چه نيروهايي از «آلترناتيو دمكراتيك» وحشت دارند؟
نگاهي به مخالفان ريايي رژيم ايران و انكار آلترناتيو دمكراتيك!
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
بدنبال قيام پيروزمند مردم ايران عليه فاشيسم مذهبي حاكم و تحولاتي كه در پي آن، در سطح منطقه‌يي و بين‌المللي شاهد بوديم، دور از انتظار نبود كه ولي فقيه آخوندها براي افزودن چند صباحي به عمر خود با انكار آلترناتيو دمكراتيك و شناخته شده شوراي ملي مقاومت ايران، متحدان و عوامل خود را مامور نمايد تا با آلترناتيوتراشي‌هاي مضحك، افكار عمومي را به انحراف بكشاند. به راستي انكاركنندگان اين واقعيت آشكار چه كساني هستند؟
اگر قدري منصفانه و اندكي منطقي به صورت مسئله 4 دهه گذشته ايران نگاه بكنيم به روشني درمي‌يابيم كه يك جنگي بين دو جبهه متخاصم وجود داشته و دارد. حاكميت مذهبي و نيروي برانداز حاكميت مذهبي. رژيم ولايت فقيه آخوندي و نيروهاي راستين مردمي كه از 37 سال قبل با شعار سرنگوني اين حاكميت در صحنه بوده و براي آن قيمت داده‌اند.
در تاريخ ايران ثبت است كه نخستين نيرويي كه عليه رژيم ملاها ايستاد و به قانون اساسي آن راي نداد و اصل ولايت فقيه ملاها را مورد هدف قرار داد، همان نيرويي بود كه عليه رژيم رژيم استبدادي خاندان پهلوي گزينة زندان و شكنجه و شهادت را پيش روي خود قرار داد كه نخستين ثمرة آن سرنگوني رژيم محمدرضاشاه پهلوي در سال 1979 بود.

اين نيرو كه ”مجاهدين خلق” نام دارد و در سال 1964 توسط محمد حنيف نژاد و يارانش بنيانگذاري شد در سال 1982 سنگ بناي يك جبهه دمكراتيك و انقلابي گرديد كه نام «شوراي ملي مقاومت ايران» بر آن نهاده شد و با تشكيل آن، يك آلترناتيو دمكراتيك در برابر رژيم ملاها قدبرافراشت.
اين شورا كه ديرپاترين ائتلاف سياسي در تاريخ ايران است، بعداز گذشت 37 سال از تأسيس آن توسط آقاي مسعود رجوي، اكنون برجسته‌ترين و نامدارترين و به گفته برخي‌ها يگانه نيروي جدي براي براندازي رژيم ملاها است. زيرا در طول 4 دهه گذشته بي‌شكاف روي خط سياسي و استراتژي خود ثابت قدم مانده و از خواسته سرنگوني رژيم ملاها اساسا فاصله نگرفته است!

اكنون كه بعداز قيام سراسري مردم ايران شرايط متحول گرديده و موجب شده كه جامعه جهاني براي نخستين بار به خواستة مردم ايران و استراتژي ديرپاي مقاومت يعني سرنگوني رژيم ملاها اعتراف نموده و در كنار مردم ايران قرار گرفته، بسيار طبيعي است كه عوامل دو ديكتاتوري شاه و ملاها به طور هيستريك به دشمني با اين آلترناتيو دمكراتيك بپردازند. زيرا بازماندگان ديكتاتوري شاه به چشم مي‌بينند كه «كارت سوخته»يي بيش نيستند و عوامل ديكتاتوري ملاها نيز به چشم مي‌بينند كه سرنگوني‌شان توسط همين مردم و مقاومت ايران قريب‌الوقوع است. در اين ميان البته برخي‌ نيز هستند كه منافعي در بقاي ديكتاتوري فعلي دارند يا شهامت اعتراف به اين واقعيت را ندارند، سكوت پيشه كرده يا بعضا هم با دو دستة اول همصدا شده‌اند!
واقعيت است كه حقانيت 4 دهه مبارزه بي‌وقفه شوراي ملي مقاومت ايران هيچ زمينه‌يي براي موفقيت توطئه‌هاي ارتجاعي و استعماري براي «آلترناتيوسازي» يا «آلترناتيوتراشي» باقي نگذاشته است. زيرا آلترناتيو واقعي قوانين و پايه‌هاي مستحكم خود را دارد كه به جرأت مي‌توان گفت تنها در شوراي ملي مقاومت متجلي است. از جمله، برخورداري از يك نيروي فداكار و رزمنده و آزمايش پس داده، برخاسته از مردم و براي مردم، مستقل و بالاخص از نظر مالي و با اتكاء به مردم خود، متشكل با ساختاري دمكراتيك، برخوردار از رهبري و انسجام و شناخته شدگي در ايران و خارج از ايران، دارندة سيستم اداره‌كننده و معرفي شده براي مرحله نخست بعداز سرنگوني رژيم ملاها و همچنين پلاتفرم اعلام شده براي ايران آزاد فردا كه در آن براي مهمترين مشكلات جامعه راه‌حل دمكراتيك و مترقي ارائه داده است.

از اين روست كه اين شورا و اعضاي آن، در گرماگرم حوادث و تحولات ريز و درشت مربوط به ايران از استحكام و صلابت ويژه‌يي برخوردار هستند. زيرا قيمتي كه در گذشته براي رهايي و پيروزي مردم‌شان داده‌اند، مانع از آن است كه توسط ديگران ناديده گرفته شوند يا اينكه توطئة ديگران عليه مردم و مقاومت ايران به موفقيت بيانجامد.
چنين نيرويي اكنون مي‌خواهد با برگزاري گردهمايي سالانة خود، كه قرار است روز 30 ژوئن در پاريس برگزار گردد به جهانيان نشان دهد كه آلترناتيو دمكراتيك واقعي كيست و آنانكه در لابلاي گلها و درختهاي بهاري، به دروغ جامة بهاري به تن كرده‌اند كدامند.
گردهمايي امسال ايرانيان در پاريس، بر همه نيروهاي دروغين برانداز رژيم ولايت فقيه و مدعيان طمع‌كار و فرصت طلب خط بطلان خواهد كشيد. #FreeIran2018  


No comments:

Post a Comment