Thursday, June 28, 2018

مشروعيت يك آلترناتيو دمكراتيك!


مشروعيت يك آلترناتيو دمكراتيك!
نگاهي به فعاليتهاي اخير ايرانيان مخالف در كشورهاي مختلف جهان
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
هر سال در آستانة برگزاري گردهمايي سالانه مقاومت ايران كه در پاريس برگزار مي‌شود، ايرانيان خارج كشور صحنه غيرقابل وصفي از فعاليتهاي خود را به نمايش مي‌گذارند. آنها در اقصي نقاط جهان به جنب و جوش مي‌پردازند تا بتوانند زمينه‌ساز شركت گسترده‌تري از ايرانيان در اين گردهمايي باشند. حتي برخي از آنها دوستان خود را از داخل ايران فرامي‌خوانند تا با محملي مناسب خود را به اين گردهمايي برسانند. البته چنين حضوري به غايت خطرناك است. در صورت كسب اطلاع از موضوع توسط رژيم سركوبگر حاكم، افراد مورد نظر دستگير و با خطر اعدام روبرو مي‌شوند. زيرا گردهمايي سالانه، ميعادگاه ايرانياني است كه خواهان براندازي رژيم ملاها هستند!
مشتاقان آزادي ايران، امسال در شرايط بسيار متفاوتي با گذشته به فعاليت مشغول هستند. مبالغه آميز نيست كه بگوييم آنها شب و روز مشغول هستند و حتي به طور ايستاده استراحت مي‌كنند. زيرا شرايط استثنايي پيش‌آمده چنين مداري از تلاش و كوشش براي آزادي مردم و ميهن را مي‌طلبد. قيام مردم ايران براي سرنگوني رژيم ملاها و استقبال جامعه جهاني از اين خواستة مشروع، تحولات منطقه‌يي و جهاني را نيز به سمت تغيير رژيم ايران جهت داده و شرايط را براي چنين تحول بزرگي فراهم كرده است.
اگرچه به گفته بسياري از شخصيت‌هاي طراز اول كشورهاي مختلف اروپايي و امريكا، برگزاري چنين گردهمايي باشكوهي كه لازمة آن برخورداري از يك توانمندي خارق‌العاده، تشكيلاتي گسترده، باوري عميق به آزادي و دمكراسي و عشقي بي‌انتها به رهايي مردم و ميهن از دست ديكتاتوري حاكم است، خود بهترين گواه بر وجود يك آلترناتيو دمكراتيك در برابر رژيم ملاهاست، اما گردهمايي امسال علاوه بر تأكيد روي اين واقعيت، بر آن است پيروزي محتوم اين آلترناتيو را به جهانيان نشان دهد. 

براي كساني كه اندك آشنايي لازم در رابطه با اپوزيسيون ايران دارند روشن است كه برگزاري يك گردهمايي به طور عام و گردهمايي سالانه به طور خاص كاري است تقريبا ناممكن! زيرا به گفته بسياري از كاشناسان تاريخ ايران، رژيم مذهبي حاكم كه مهيب‌ترين ديكتاتور تاريخ اين كشور است. توانسته بود با سوءاستفاده از دارايي‌هاي مردم ايران و پرداخت هزينه كلان به مماشاتگران حاكم بر غرب، به طور نامشروع موانع اساسي بسياري در برابر مقاومت ايران ايجاد كند. اما مقاومت ايران با اتكاء به هواداران و مردم ايران توانست همه اين توطئه‌ها و معاملات كثيف را يكي پس از ديگر خنثي و راه پيشروي خود و قيام مردم ايران عليه ديكتاتوري مذهبي را به جلو باز كند.
بنابراين گردهمايي سالانه مقاومت كه امسال در 30 ژوئن در پاريس برگزار مي‌شود(#FreeIran2018)، حاصل چهار دهه مبارزه در همه اشكال آن، در داخل و خارج ايران است. در پرتوي چنين واقعيتي است كه قيام عليه ديكتاتوري وارد فاز نهايي خود شده و سياست مماشات با اين رژيم شكست خورده و جهان در كنار مردم و مقاومت ايران قرار گرفته است.

گردهمايي سالانه مقاومت كه قيام مردم ايران براي سرنگوني رژيم مذهبي حاكم بر ايران را نمايندگي مي‌كند مي‌خواهد واقعيت صحنه امروز ايران و چشم انداز فرداي آن را به جهانيان نشان دهد. ايرانيان در اين گردهمايي جمع مي‌شوند تا بگويند:
مردم ايران رژيم ملاها را نمي‌خواهند و آنها از آلترناتيو دمكراتيك شوراي ملي مقاومت و پلاتفرم  اعلام شدة خانم مريم رجوي حمايت مي‌كنند. در اين پلاتفرم روي تشكيل يك دولت سكولار و جدايي دين از دولت و احقاق حقوق همه آحاد مردم ايران طبق منشور جهاني حقوق بشر سازمان ملل تاكيد شده است.
آنها در اين گردهمايي جامعه جهاني فرامي‌خوانند تا فرصت را از دست ندهند و يگانه آلترناتيو دمكراتيك شوراي ملي مقاومت ايران را به رسميت بشناسند. زيرا قيام مردم ايران رهبري مشخص دارد و تا رسيدن به هدف نهايي خود، يعني سرنگوني ديكتاتوري مذهبي ملاها اين قيام هرگز خاموش نخواهد شد.
آلترناتيوي كه از هر نظر واجد‌الشرايط قوي براي كنترل اوضاع و هدايت همه مردم ايران در مسير درست تمدن بشري است و در گذشته نيز صلاحيت و شايستگي خود را در زمينه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي به اثبات رسانده و از ريشه‌هاي تاريخي و پايگاه اجتماعي قوي و برنامه‌ و ساختاري جامع برخودار است.


No comments:

Post a Comment