Monday, February 5, 2018

پايان بدترين ديكتاتوري در ايران نزديك است!


پايان بدترين ديكتاتوري در ايران نزديك است!
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
ديكتاتوري مذهبي، بدترين نوع ديكتاتوري در تاريخ است. ايران، كشوري با تمدن چند هزار ساله، در چهار دهة اخير آن را تجربه كرده است.
قبل از روي كار آمدن ديكتاتوري حاضر، مردم ايران در مبارزه براي سرنگون كردن ديكتاتوري محمدرضاشاه پهلوي بودند. اما هرگز فكر نمي‌كردند كه بعداز سرنگوني اين يكي، به ديكتاتوري بدتري گرفتار آيند. اما مردم ايران از مبارزه براي سرنگوني ديكتاتوري شاه پشيمان نيستند. آنها تصميم گرفتند كه به مبارزه خود ادامه دهند تا ديكتاتوري ملاها را نيز به زير بكشند. قيامي كه از روزهاي پاياني 2017 آغاز شد، اكنون مي‌رود كه در گامهاي بعدي‌اش ديكتاتوري مذهبي حاكم را به زير بكشد.
در نظام ديكتاتوري مذهبي مبتني بر ولايت فقيه، پذيرش فكري و التزام عملي به ولي فقيه پايه بنيادين هر ارگان يا مقام حكومتي است. در اين نظام، ولي فقيه مشروعيت را نه از راي مردم، بلكه از خدا(!) مي‌گيرد و كسي از وي حسابرسي نميكند. از اين رو يك ”حكومت مطلقه” است كه پا در قرون و گذشته‌هاي دور دارد و با جامعه متمدن بشري در حال حاضر هيچ سنخيتي ندارد.
خميني كه با سرقت رهبري انقلاب ضدسلطنتي مردم ايران در سال 1979 و سوءاستفاده از احساسات مذهبي آنها اين ديكتاتوري را بر مردم ايران تحميل نمود، در سال 1989 و تنها چند ماه بعداز سركشيدن اولين جام زهر مرد. بازماندگان وي در يك عمل شتابزده علي خامنه‌اي را به طور موقت(!) جايگزين وي كردند. بدون اينكه حتي براساس قانون اساسي ”ملاهاي حاكم” واجد شرائط براي اين منصب باشد. كارگردان اين صحنه كه اخيرا نوار آن روي انترنت فاش شده است، فرد شماره دو رژيم، يعني رفسنجاني بود كه سال گذشته مرد. اكنون 28 سال از آن روز مي‌گذرد كه وي ”جايگزين موقت” خميني شد!!

 نوار افشاشده از اين جلسه چند واقعيت ديگر را نيز به جهانيان نشان داد:
·  اين عمل شتابزده در سال 1989 از ترس سرنگوني رژيم توسط مقاومت ايران صورت گرفته كه در آن زمان، ارتش آزاديبخش ملي ايران را در نوار مرزي ايران داشت. ارتشي كه از آغاز براي سرنگوني رژيم ملاها تاسيس شده بود و يك سال قبل‌تر در جنگ رژيم با عراق عامل پذيرش قطعنامه 598 سازمان ملل توسط خميني گرديد. زيرا خميني از ترس سرنگوني قريب‌الوقوع رژيمش توسط اين ارتش، حاضر به سركشيدن جام زهر آتش بس و پذيرش قطعنامه مزبور شده بود.
·  بودن ”مدره” و ”ميانه رو” و ”رفرميست” در رژيم ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران از آغاز بي‌اساس بوده و اين ادعا صرفا سناريوي غرب براي سرپا نگهداشتن اين رژيم بوده است. زيرا خامنه‌اي را رفسنجاني جايگزين خميني كرد. جنگي كه بين گرگهاي حاكم بر ايران تا به امروز ادامه دارد هيچ ربطي به مردم ايران نداشته يك جنگ قدرت براي كسب سهم بيشتر در غارت سرمايه‌هاي مردم مي‌باشد.
·  ترس مستمر ولي فقيه ملاها از سرنگوني رژيم به دست مقاومت ايران كه رژيم را در مقاطع مختلف به شدت در تنگناهاي نفس‌گير قرار داده، نشان مي‌دهد كه از يك طرف، اين رژيم تا چه ميزان لرزان، نامشروع و فاقد پايگاه مردمي و از طرف ديگر، مقاومت مردم ايران تا چه ميزان مردمي، مشروع و ريشه‌دار در جامعه ايران است.
·  به طور واقع بايد گفت كه بعداز مردن خميني، اين رژيم ”سر” و ”ولي فقيه” نداشته و اگر نبودند امدادگران غيبي (بخوانيد غربي) براي اين رژيم، همه مي‌دانند كه وضعيت در اين منطقه از جهان به گونه ديگري رقم ميخورد...!
اين واقعيت ها و بسياري از حقايق ديگر كه در يك سال گذشته جهانيان به چشم ديده اند، منجمله آغاز قيامهاي مردمي براي سرنگوني ديكتاتوري حاكم بر ايران و يا چرخشي كه در سياستها و استراتژي دولتهاي غرب، به‌خصوص امريكا صورت گرفته، همه محصول حقانيت و مشروعيت راهي است كه مقاومت ايران از آغاز چه در داخل ايران و يا خارج آن پيموده و براي اثبات آن بهايي سنگين پرداخته است.
با توجه به آنچه فوقاً آمد مي‌توان گفت كه شعار ”مرگ بر خامنه‌اي” شعار برتر در ميان شعارهايي است كه مردم ايران در بيش از 140 شهر ايران آن را طنين‌انداز نمودند. زيرا تماميت رژيم را هدف قرار داده و ميان اصلاح طلب و اصولگرا تمايزي قائل نمي‌گردد. ماندگاري اين رژيم بسيار ”موقت” است و به زودي اين ”بدترين ديكتاتوري موجود در جهان” كه ”حامي اصلي تروريسم در جهان” است به زير كشيده خواهد شد و ايران آزاد خواهد شد.
آري، قيام و تداوم آن تا رسيدن به هدف، وظيفه مقدس هرايراني شريف و آزاده‌يي است. جهان بايد كه در كنار مردم و مقاومت ايران بايستد و اين امر شدني و در دسترس است.


No comments:

Post a Comment