Sunday, July 15, 2018

آدرس دقيق آلترناتيو دمكراتيك براي ايران


آدرس دقيق آلترناتيو دمكراتيك براي ايران
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
در ماههاي اخير «ايران» به طور چشمگيري در كانون توجه محافل سياسي منطقه و جهان قرار گرفته است كه قيام سراسري مردم ايران براي تغيير دولت اين كشور علت اصلي آن است. 
اخيرا نيروي اصلي اپوزيسيون ايران، مجاهدين خلق در فرانسه گردهمايي سالانه خود را برگزار نمود كه در آن بيش از صد هزار ايراني به سخنراني مريم رجوي، رئيس جمهوري برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران گوش فرادادند.
خانم رجوي در حضور صدها هيات و شخصيت برجسته كشورهاي منطقه و جهان در اين گردهمايي، آخرين مواضع مقاومت ايران را اعلام نمود. وي قيام مردم ايران را ستود و از آنان خواست كه قيام خود را گسترش دهند زيرا كه پيروزي آنها در پيوند با مقاومت ايران حتمي است. 
در نگاهي واقع‌بينانه به وضعيت سياسي و اجتماعي ايران به خوبي پيداست كه اين رژيم آينده‌يي ندارد. زيرا بيش از شش ماه است كه مردم ايران در نقاط مختلف ايران عليه نظام حاكم به شورش برخاسته و به كمتر از سقوط ملاها رضايت نمي‌دهند. با سركوب وحشيانه قيام در يك نقطه، بلافاصله در نقطه ديگري قيام شعله‌ور مي‌گردد به طوري كه اين رژيم در برابر آن نامتعادل شده و از پاسخگويي به مطالبات مردم عاجز و درمانده است. آنچه مورد اجماع نظر است، انفجاري بودن وضعيت جامعه و ورشكستگي اقتصادي رژيم است.
اين وضعيت، جامعه جهاني را نيز در رابطه با ايران دستخوش دگرگوني كرده است. دولت امريكا براي نخستين بار در 4 دهه گذشته، به حمايت از مردم برخاسته و مقامات اين كشور به طور رسمي اعلام كرده‌اند كه با خواسته‌هاي مردم كاملا همسو و موافق هستند. خروج امريكا از توافقنامه اتمي با رژيم و تشديد تحريم‌ها عليه رژيم ايران به عنوان يك عامل كمكي مهم براي مردم ايران در رويارويي‌شان با رژيم حاكمه عمل كرده است.

گردهمايي امسال ايرانيان در پاريس نيز در همصدايي و پيوند با قيام مردم ايران سيماي كاملا متفاوتي با سالهاي گذشته داشت. حاضران همان شعارهايي را در محل برگزاري جلسه طنين‌انداز كردند كه مردم ايران در شهرهاي ايران و در صحنة رويارويي با رژيم حاكم بر كشورشان. پيوند قيام و مقاومت ايران كه رژيم ايران از آن به شدت هراسان است در اين گردهمايي كاملا به چشم مي‌خورد.

خانم رجوي اين پيوند را مورد توجه قرار داد و رو به فرداي آزادي ايران گفت: ”ما به پی‌ریزی جامعه‌یی فرا می‌خوانیم که تار و پودش آزادی،‌ دموکراسی و برابری است. ما از برابري زن و مرد، حق انتخاب آزادانة پوشش، جدايي دین و دولت، خودمختاري مليت‌ها، تساوي حقوق سياسي و اجتماعي كليه افراد ملت ایران، از لغو اعدام، از آزادي بيان، احزاب، مطبوعات و اجتماعات، از آزادي اتحاديه‌ها، انجمنها، شوراها و سنديكاها و یک ایران غیر اتمی، در همزیستی مسالمت آمیز با همکاریهای منطقه‌یی و بین المللی دفاع کرده و مي‌كنيم.”.
خانم رجوي در رابطه با مكانيزم عمل بعداز سرنگوني رژيم ملاها توضيحاتي مبسوطي ارائه كرد و گفت: ”اولین گام، انتقال حاکمیت به مردم ایران است. با اتكا به پايگاه مردمي مقاومت مي‌توان از هرج و مرج و ناامني بر حذر ماند.  پس از سرنگوني رژيم، يك دولت موقت شش‌ ماهه تشكيل مي‌شود كه وظيفة اصلي آن، تشكيل مجلس مؤسسان از طريق انتخابات آزاد با رأي عمومي، مستقيم، مساوي و مخفي مردم ایران است”.
در اين گردهمايي كه همزمان بود با تداوم قيام در استان جنوبي ايران (خوزستان)، شمار زيادي از هيات‌هاي سياسي و پارلماني و شخصيتهاي برجسته‌يي همچون رودي جولياني، مشاور حقوقي رئيس جمهور امريكا حضور داشتند. آنان ضمن حمايت از گردهمايي و اهداف آن، تاكيد كردند كه شوراي ملي مقاومت به رياست خانم مريم رجوي يگانه آلترناتيو جدي و دمكراتيك براي رژيم ملاهاست.  اين هيات‌ها طيف وسيعي از مردمان هر پنج قاره جهان را نمايندگي مي‌كردند و بعضي براي سالهاي متمادي جزو مقامات برجسته كشوري و لشكري بودند.

رژيم ملاهاي حاكم بر ايران كه از قبل از اهداف و موقعيت ويژه گردهمايي امسال مقاومت ايران به خوبي مطلع بود، ضمن تلاشهاي ديپلماتيك بسيار براي ممانعت از برگزاري اين گردهمايي، براي اقدام تروريستي عليه آن نيز طراحي كرده بود كه با هوشياري دستگاههاي امنيتي كشورهاي اروپايي كشف شد و رسوايي بزرگي براي رژيم ايران به دنبال آورد.
به دنبال كشف طرح تروريستي فوق، مهره‌ها و رسانه‌های رژیم مدعی شدند که همه ماجرا از سیر تا پیاز کار خود مجاهدین بوده است. نفرات دستگیرشده هم اعضای خود آنها هستند كه لابد اگر اين بمبگذاري تروريستي در گردهمايي مقاومت ايران با موفقيت انجام مي‌شود رژيم قطعا اعلام مي‌كرد ”عمليات جوانان مسلمان و پيرو ولايت فرانسوي يا اروپايي عليه مجاهدين خلق”. زيرا اين سناريوي بارها تكرار شده رژيم ملاهاست!
بنابراين، برگزاري موفقيت آميز گردهمايي و عمل ناموفق تروريستي رژيم ملاها يك بار ديگر آدرس واقعي حل مسئله ايران را طنين‌انداز نمود. مقاومت ايران يگانه آلترناتيو دمكراتيك وجدي براي رژيم ملاهاست!

No comments:

Post a Comment