Wednesday, July 11, 2018

تصويري از يك آلترناتيو واقعي براي ايران


تصويري از يك آلترناتيو واقعي براي ايران
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
روز 30 ژوئن امسال گردهمايي سالانه مقاومت ايران در پاريس برگزار و تلاشها و توطئه‌هايي كه براي جلوگيري از برگزاري آن در پشت پرده در جريان بود خنثي گرديد. رژيم ايران با بسيج عوامل و اعزام تروريستهايش به اروپا در صدد بود از هر طريقي كه برايش مقدور باشد امسال از برگزاري اين گردهمايي جلوگيري كند و حتي براي انجام يك عمل تروريستي، با استفاده از سفارتخانه‌هاي خود در كشورهاي اروپايي براي آن طراحي كرده بود. زيرا معنا و مفهوم گردهمايي امسال متعالي‌تر از سالهاي قبل بود و تلاقي سه عنصر اصليِ شرايط كنوني، آغاز پايان اين رژيم را مهر كرد. پيوند دو عنصر قيام توده‌هاي مردم ايران با مقاومت سازمانيافته و عنصر بين‌المللي در حمايت از اين پيوند، كه حاصل آن، برجسته كردن آلترناتيو دمكراتيك بود و ضرورت به رسميت شناختن آن بيش از هر زمان ديگري محسوس است.
بنابراين مي‌توان در يك نگاه كلي به اين گردهمايي، موفقيت آن را در رسيدن به هدفي كه در پي آن بود مشاهده كرد. همزماني برگزاري گردهمايي پاريس با فراز ديگري از قيام مردم در خطة جنوبي ايران (خوزستان) در هم آميخت و  سخنراني خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت در اين گردهمايي براي يك جمعيت صدهزار نفره و در حضور صدها هيات خارجيِ حامي مردم و مقاومت ايران، كه در آن علاوه بر تشريح اوضاع جديد ايران و منطقه، پلاتفرم مقاومت براي ايران آزاد فردا را ارائه مي‌داد، تصوير روشني از آنچه هست به سمت آنچه بايد باشد ترسيم نمود. يعني تداوم و گسترش قيام و بازگشت ناپذيري شرايط به گذشته و لزومِ رساندن آن به نقطه سرنگوني رژيم ملاها و نقش هركدام از بازيگران اصلي صحنه در داخل و خارج از مرزهاي ايران.

اگر فقط به برش شش ماهه اخير از وضعيت ايران تحت حاكميت ملاها نگاه بكنيم، آنچه به چشم مي‌خورد تداوم بي وقفة قيام مردم در پي رسيدن به هدف خود يعني برانداختن رژيم ملاهاست و آنچه رژيم را به وحشت انداخته، پيوند خشم توده‌هاي مردم ايران با مقاومت سازمان يافته‌يي است كه اكنون قدرت آلترناتيو دمكراتيك و كارآمد خود را در گردهمايي پاريس به نمايش گذاشته و سياست مماشات با رژيم ملاها و صنعت آلترناتيوسازي براي اين رژيم را به شكست كشانيده است. با پاگرفتن قيام تسليم ناپذير مردم، رژيم و لابي و متحدانش، بر آن شدند تا اين قيام را به بيراهه و خاموشي و يگانه آلترناتيو دمكراتيك را از دسترس خارج سازند.

گردهمايي پاريس از هر نظر تابلوي تمام نمايي از يك آلترناتيو واقعي و ريشه‌دار براي ايران ملتهب بود كه هيات‌هاي شركت كننده و به‌خصوص هيات بلندمرتبة شخصيتها و مقامات امريكايي و در رأس آن، رودي جولياني، مشاور حقوقي پرزيدنت ترامپ در اين گردهمايي به آن گواهي دادند. جولياني معتقد است كه «خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران یک آلترناتیو واقعی در برابر این رژیم آدمکش هستند. هیچ چیزی نمی‌تواند برای این زن‌ستیزان، بدتر از جنبشی باشد که توسط یک زن قهرمان (مريم رجوي) رهبری می‌شود و جایگزین ملاها خواهد شد».

گردهمايي امسال ايرانيان در پاريس آئينه‌يي را مي‌ماند كه در آن مي‌توان هم مشروعيت و ريشه‌دار بودن قيام و مقاومت مردم ايران را ديد و هم آينده‌داري آن را. هم برشي از مردم و مقاومت ايران را و هم برشي از حاميان بين‌المللي آنها را. هم ضرورت سرنگوني رژيم ديكتاتوري حاكم  را و هم پيروزي محتوم مبارزات عادلانة مردم ايران را. هم شكست تلاشها و سرمايه‌گذاري‌هاي رژيم و متحدان مماشاتگر آن را  و هم ساختاري قوي و قدرتمند براي ادارة ايران آزاد فردا را.
اين گردهمايي تصويري بود از يگانه آلترناتيو دمكراتيكي كه اكثريت مردم ايران را  نمايندگي مي‌كند و از جانب طيف وسيعي از جامعه جهاني در هر پنج قارة مورد حمايت است.No comments:

Post a Comment