Saturday, July 13, 2019

جهان به ديدار اشرف مي‌رود!


جهان به ديدار اشرف مي‌رود!
نگاهي به گردهمايي امسال مقاومت در اشرف-3
عبدالرحمن گوركي
مقاومت ايران براي سرنگوني ملاها آماده مي‌شود. اين پيام ِمجموعه فعاليتهاي امسال مقاومت ايران در هر دو سوي مرزهاي ايران است. از اين جهت، ملاهاي حاكم بر ايران در وحشت هستند و در تلاش براي بقاي خويش. اين رويارويي در كدام نقطه به چرخش اوضاع منجر خواهد شد و چه زماني به طول خواهد كشيد. معلوم نيست اما قطعا زمان آن به قدري نزديك است كه غيرمنتظره خواهد بود!
در يكي از فعاليتهاي امسال مقاومت ايران يكي سوال كرد كه چرا امسال خانم رجوي، رئيس جمهور مقاومت خوشحال‌تر از هر سال ديگري است؟. پاسخي كه شنيد اين بود «چون امسال خانم رجوي در ميان نيروهايش است». اشاره وي به دورة 15 ساله‌يي بود كه نيروهاي مقاومت در عراق در محاصره رژيم ملاها و حكومت دست‌نشانده‌اش در عراق بودند. نيرويي كه سه سال پيش در يك هجرت تاريخي و به يمن ايستادگي در برابر رژيم ملاها و تلاشهاي شبانه‌روزي رهبري مقاومت حلقه محاصره را در هم شكست و توانست به كشورهاي اروپايي و بالاخص كشور آلباني منتقل شوند تا مبارزه خود را براي سرنگوني رژيم ملاها به اوج برسانند. طولي نكشيد كه اين نيروها در مكان جديدي به هم ملحق شدند. «قرارگاه اشرف3». قرارگاهي بسيار زيباتر، مجهزتر و پرشورتر از اشرف‌هاي 1 و 2 در استانهاي ديالي و بغداد در كشور عراق.

رژيم ملاها و متحدان و عواملش روي اين حساب باز كرده بودند كه مجاهدين با رسيدن به كشورهاي اروپايي در فرهنگ غرب ذوب خواهند شد. شايد اين واقعيت در مورد بسياري اپوزيسيون‌ها در كشورهاي مختلف صدق و تكرار شده باشد. اما در اين يكي، چيز ديگري است. آنها بيشتر از قبل، بر طبل مبارزه عليه ملاها مي‌كوبند. زيرا آنها نيروهايي متعهد، سوگندخورده و مصمم و پايدار هستند و از يك رهبري بي‌نظير برخوردارند.

 اكنون خانم رجوي در ميان اين نيرو در اشرف3 در آلباني است كه خود معنا و مفهوم روشن و مهمي دارد كه چشم‌انداز تحولات آتي ايران را به تصوير مي‌كشد. نيرويي مهيا و مجرب و عبور كرده از كوران حوادث چهار دهه اخير كه در «فرازي نو» نقشه مسير حركت براي آزادي ايران را نمايان مي‌كند.

 بنابراين، فعاليتهاي گسترده امسال مقاومت در گردهمايي سالانه اين مقاومت در اشرف3 به اوج مي‌رسد كه در آن، صدها شخصيت برجسته جهاني و هيات‌هاي بين‌المللي به ديدار اشرف رفته‌اند. مقاومت ايران و حاميانشان در اين گردهمايي سالانه بر آنند كه نقطه عطفي را رقم زده و اين پيام تاريخي را از اشرف-3 به ثبت برسانند و جهان را براي به رسميت شناختن مقاومت بخوانند:
·         شوراي ملي مقاومت ايران كه توسط رئيس جمهور برگزيده‌اش، خانم مريم رجوي نمايندگي مي‌شود، ديرپاترين ائتلاف سياسي در تاريخ ايران و يگانه آلترناتيو دمكراتيك موجود و ممكن در برابر رژيم ملاهاست.
·         قيام مردم ايران كه اكنون شعله‌ور، مستمر، پويا و پايدار است. توسط مقاومت ايران رهبري و هدايت مي‌شود. به عبارت ديگر، قيام مردم ايران يك امر «تصادفي» و «خاموش شده» نبوده و نيست!
·         كانون‌هاي شورشي، در ميان توده‌هاي مردم ايران، همچون يگانهاي هدايت ِميداني قيام، استراتژي عيني و واقعي براي به زير كشيدن آخوندهاست. آنها اكنون در سراسر ايران گسترش يافته و تبديل به تهديد اصلي در برابر رژيم آخوندها شده‌اند.
·         قيام مردم و مقاومت ايران به مثابه يك «پيكره واحد» عليه رژيم ملاها حاضر و آماده هستند تا سرنوشت ايران آزاد فردا را رقم زده و از اين طريق ثبات و امنيت را به اين منطقه از جهان برگردانند.
·         كليد فتح تهران و تغيير رژيم در ايران در دستان نيرويي است كه چهل سال است با رژيم ملاها در همه پهنه‌هاي سياسي، نظامي و عقيدتي چنگ در چنگ است و نه در گذشته و نه در حال و آينده، تحولات مربوط به ايران غيرقانونمند و بي‌هدف نبوده و نيست.

ديدار شخصيت‌ها و هيات‌هاي نمايندگي كشورها از هر پنج قاره جهان با مقاومت ايران، آنهم در «خانه خودش!» و در ميان اين نيروي مصمم براي براندازي رژيم ديكتاتوري-تروريستي ملاها، بشارت بزرگي است براي پيروزي مردم و مقاومت ايران بر رژيم ملاها و متحدانش و سوزاندن همه سناريوهاي ارتجاعي و استعماري براي به انحراف كشيدن قيام مردم ايران.
گردهمايي امسال مقاومت در اشرف-3، نماد ِبا عظمت و شكوهمندي از قدرت مقاومت و آلترناتيو دمكراتيكي است كه پروژه آن، بعداز كهكشان سال قبل آغاز و در يك سال اخير ميليونها ساعت كار شبانه‌روزي توسط نيروهاي مقاومت را در پي داشته است.
آري، ساختن اشرف-3 و برگزاري گردهمايي سالانه مقاومت در آن، نه تنها رمز ماندگاري و پايداري، بلكه، مژدگاني بس‌ارزنده‌يي است به مردم نه تنها ايران، بلكه به همه انسانها و جرياناتي است كه ايران را آزاد مي‌خواهند و در آرزوي روزي هستند كه ايران در جايگاه واقعي خود، در جامعه بين‌الملل قرار گيرد.

واقعيتهاي صحنه در مسير طي شده توسط مقاومت ايران به ما مي‌گويد كه سرنگوني رژيم ملاها توسط مردم و مقاومت ايران كاملا در دسترس است. نيروهاي اين مقاومت، هرجا كه بوده باشند، به طور روزافزون بر طبل مبارزه براي سرنگوني ملاها كوبيده و رو به مردم و رو ميهن خود، از «همه چيز» خود گذشته تا «همه‌چيز» را براي مردم و ميهن‌شان به ارمغان ببرند.

No comments:

Post a Comment