Wednesday, May 17, 2017

برنده و بازنده نمايش انتخابات رژيم ايرانبرنده و بازنده نمايش انتخابات رژيم ايران

عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي

اين روزها تبليغات رژيم حاكم بر ايران تماشايي است. تقريبا رسانه‌يي از اين حكومت باقي نمانده كه عناوين يا محتواي آن به نقل از مقامات وابسته به باندهاي اين رژيم با اين مضمون پر نشده باشد كه ”نبايد انتخابات را تحريم كرد”. اين رسانه‌ها به نقل از علي خامنه‌اي نوشتند كه ”مهم نيست كه به كي راي مي‌دهيد، مهم شركت كردن و دادن راي است”.
اين امر در نوع خود، پديدة جديدي در تبليغات اين رژيم است كه نمايش انتخابات امسالش را با ديگر سالها متمايز مي‌كند و نشان مي‌دهد كه اين رژيم تا كجا در لاك دفاعي و ضعف قرار گرفته و تا چه ميزان از تحريم اين نمايش توسط مردم كه مقاومت ايران به آن فراخوان داده است به وحشت افتاده است. و درست به همين دليل است كه مهمتر از نشاندن يكي از شش كانديد تعيين شده ولي فقيه بر كرسي رياست‌جمهوري ملاها اين است كه چه ميزان به پاي صندوق‌هاي راي خواهند رفت و آيا اين انتخابات تحريم خواهد شد يا خير! تا جايي كه به واقعيتهاي صحنه برمي‌گردد قطعا اين نمايش مورد تحريم مردم قرار خواهد گرفت و اين امر شك بردار نيست و شكست رژيم در آن محتوم است. زيرا مردم بيش از هر دوره ديگر از اين رژيم و باندهاي آن متنفر و منزجر هستند و تغيير اين رژيم را بارها فرياد كرده‌اند.
ذيلا به وجوهي ديگر از نمايش انتخابات رژيم مي‌پردازيم:
اولا. اگرچه در ايران انتخابات آزاد به طور واقع وجود خارجي ندارد و هر ساله توسط باند حاكم (علي خامنه‌اي) نتايج آن پيشاپيش مهندسي شده و بعضا نيز با رنگ و لعاب مدره و اصلاح‌طلب و اعتدال مزين نموده تا مردم وجهانيان را با آن فريب دهند، اما هر بار مردم با بي‌اعتنايي و سردي با اين نمايش برخورد كرده و آمار راي‌دهندگان ماكزيمم از 10 ميليون تجاوز نكرده است. اما رژيم با تقلبات گسترده و جعل آراء و به دروغ آن را چند برابر اعلام كرده تا نامشروعيت خود را با آن بپوشاند. وگرنه يك بار هم كه شده ناظران بين‌المللي را براي صحت ادعاهايش بر صندوقهاي راي مي‌پذيرفت.

ثانيا، نمايش انتخابات امسال رژيم را مي‌توان به منزله رفراندمي گرفت كه مردم با تحريم آن و عدم حضور خود در پاي صندوقهاي راي، خواسته خود را مبني بر طرد اين رژيم و جايگزين كردن آن با يك رژيم جديد و دمكراتيك نشان مي‌دهند.
ثالثا، اين نمايش مانند دوره‌هاي گذشته از قبل توسط باند خامنه‌اي مهندسي شده و پيشاپيش آمار كل راي‌دهندگان آن مشخص شده تا بعداز اعلام آن بعداز برگزاري نمايش به دروغ نشان دهند كه مردم در آن شركت كرده‌اند و لذا رژيم از مشروعيت (!)برخوردار است.
رابعا، هر دو باند اصلي رژيم بر سر بقاي رژيم و ممانعت از شكل‌گيري قيام مردمي متفق‌القول بوده و براي سركوب خونين مردم به هر طريق ممكن وحدت نظر و عمل كامل دارند. رديف كردن كلمه ”امنيت انتخابات” كه اين روزها تبديل به ورد زبان مقامات اين رژيم شده است، چيزي نيست جز صف آرايي رژيم در برابر مردمي كه خواستار تغيير اين رژيم هستند. از اين جهت از روزهاي قبل نيروهاي مسلح خود را به حالت آماده باش درآورده و دستور سركوب خونين هرگونه قيام احتمالي مردمي صادر شده است. هر دو باند رژيم خود به خوبي مي‌دانند كه مردم نسبت به تماميت اين رژيم خشم فروخورده ساليان در سينه دارند كه چنانچه جرقه‌يي پديد آيد و فرصتي يابند، ديگر مهارناپذير خواهد بود و كار اين رژيم را يكسره خواهد كرد.
خامسا، اينكه كداميك از دو كانديد اصلي (يعني رئيسي يا روحاني) بر كرسي نامشروع رياست جمهوري جلوس خواهد كرد تغييري در بهبودي سرنوشت مردم ايجاد نخواهد شد. زيرا منصب رياست جمهوري در رژيم ولايت فقيه آخوندي، چيزي جز آلت دست ولي فقيه نيست. علاو بر اين پس از انتخابات موقعيت رژيم بسا ضعيف‌تر از گذشته خواهد بود و صف آرايي مردم عليه رژيم ديكتاتوري حاكم وارد مرحله جديدتري خواهد شد كه رؤياي بقا را از سر رژيم برون خواهد كرد.
سادسا، سه دوره از مناظره‌هاي تلويزيوني شش كانديد دست چين شده ولايت، به خوبي كارنامه پر از فساد فراگير و جنايات گسترده رژيم، كه همه باندها در آن سهيم بوده و هستند را نشان داد. هر چند كه آنچه در طرح گرديد مشتي از خروار بوده و آنطور كه شش بازيگر اين نمايش خود مي‌گفتند بسياري پرونده‌هاي ديگر نيز وجود دارد كه به عمد از گشودن آنها خودداري مي‌كنند. زيرا بارها از طرف علي خامنه‌اي نسبت به گشودن آنها، منجمله پرونده حقوق بشر و قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988 و ... اخطار داده شده است..
سابعا، دو كانديد اصلي اين نمايش همانا آخوند جلاد ابراهيم رئيسي و آخوند شياد حسن روحاني است. مابقي دكور يا براي بازارگرمي است و يكي يكي از صحنه محو خواهند شد.
سخن آخر،
هر ناظر بين‌المللي اگر مي‌خواهد به يك ارزيابي درست و دقيق از موقعيت رژيم و مردم و مقاومت ايران در جريان اين نمايش انتخابات برسد لازم است از اين منظر به صحنه ايران نگاه بكند كه، در ايران يك رژيم ديكتاتوري مطلق از نوع مذهبي حاكم است كه ركوردار اعدام در جهان است و هر صداي مخالفي را با دستگيري و شكنجه و اعدام پاسخ مي‌دهد. و سرمايه‌هاي ملت بزرگ ايران را نيز در چنگ خود دارد و شبكه عنكبوتي‌اش هر خانواده‌ايي را زير سايه ترس و مرگ خود گرفته است. اينها ايجاب مي‌كند كه ادعاهاي قبل و بعد رژيم در اين نمايش انتخابات را به پشيزي نخرد.
از سوي ديگر برخي رسانه هاي خبري مي نويسند: ”رژيم ايران از قيام مردم درجريان انتخابات رياست جمهوري به لرزه افتاده است » همچنين به نوشته رسا نه هاي عربي برغم تدابير شديد امنيتي اعمال شده توسط رژيم آخوندها درجريان نمايش انتخابات « اپوزيسيون ايران از استحكامات آخوندها عبور مي كند”.

اما روزهاي آتي نشان خواهد داد كه برنده و بازنده اين نمايش انتخابات كيست؟

@m_abdorrahman

No comments:

Post a Comment