Saturday, December 29, 2018

ايران در آستانة نخستين سالگرد آغاز قيام مردم


ايران در آستانة نخستين سالگرد آغاز قيام مردم
نگاهي به دستاوردهاي يك سال قيام عليه ديكتاتوري در ايران
عبدالرحمن مهابادي
در آستانة نخستين سالگرد قيام مردم ايران، ولي فقيه ملاها، علي خامنه‌اي يك بار ديگر به آدرس تنها هماورد و آلترناتيو براي جايگزيني رژيمش اعتراف كرد. يعني «مجاهدين خلق». وي گفت که آمریکا و مجاهدین ممکن است جنجال را برای سال ۹۷ بکنند، اما نقشه را برای سال ۹۸ بکشند. اهميت موضوع در اين است كه رهبر ملاهاي حاكم، آغاز و پايان يك سال قيام را در اين نيروي جدي و واقعي به هم پيوند زد. وحشت ديكتاتوري حاكم نيز از همين پيوند قيام مردم و مقاومت ايران است كه اكنون يك واقعيت غير قابل انكار صحنه ايران تحت حاكميت ملاهاست.
اگرچه مي‌شود در بسترِ قيام مردم و بررسي رويدادهاي يك سال گذشته در ايران بسيار نوشت. اما در اينجا به چكيده‌يي از نتايج رويارويي اين دو نيروي متخاصم بسنده مي‌كنيم.
قيام شجاعانة مردم عليه حاكميت ملاها تا به امروز بي وقفه استمرار داشته و هر روز بر استحكام و ريشه‌داري آن افزوده شده است. اكنون «كانون‌هاي شورشي» به قلب تپندة قيام در اكثر نقاط ايران تبديل شده‌اند. اين كانونها از مردم هستند و در ارتباط با مقاومت ايران قيام را هدايت و سازماندهي مي‌كنند. اگرچه گام نخست كانونهاي شورشي، هدايت اعتراضات مردمي عليه حاكميت در بستر خواسته‌هاي معيشتي آنان است اما حيطة اهداف آنان بسيار بيشتر و عميق‌تر است و روزي خواهد رسيد كه به شكل ديگري عليه رژيم آخوندي عمل كنند. هركدام از كانون‌هاي شورشي جزئي از يك ارتش آزاديبخش ملي ايران هستند كه هدف آن سرنگوني رژيم ملاها در ايران است! اين قيام به طور زنده و مستمر از شكلي به شكل ديگر ادامه داشته و همواره به عنوان تهديد اصلي براي رژيم ملاها عمل كرده است. ملاها خود به اين اعتراف مي‌كنند كه رژيم‌شان از جانب قيام مردمي مورد تهديد است!

اگرچه با آغاز قيام بسياري جريانات مشكوك و بي‌ريشه همچون علف در آستانة بهار روئيدند و داعية اپوزيسيون و رهبري قيام شده و به گونه‌هاي تهوع‌آور بر يگانه آلترناتيو دمكراتيك، يعني شوراي ملي مقاومت ايران تاختند تا آب رفته را به جوي آخوندها برگردانند و افكار عمومي را مخدوش و قيام مردم را خاموش سازند، اما اكنون به يمن سرسخت بودن واقعيتهاي صحنه، رسوا و از ميدان به در شده‌اند. زيرا يك آلترناتيو جدي و واقعي، از قوانين و ويژگي‌هاي منحصر به خود برخوردار است.
 اگر چه مقاومت ايران در يك سال گذشته همواره هدف اصلي اقدامات تروريستي ملاها و به موازات آن توطئه‌هاي سياسي بوده است اما با درخشش هرچه بيشتر، موقعيت خود را به عنوان يگانة نماينده واقعي و آلترناتيو دمكراتيك در معادلات جهاني در رابطه با ايران تثبيت نموده و در سطح بين‌المللي، جهان را به حمايت از قيام مردم ايران تغيير جهت داده است. دستگيري و محاكمة ديپلمات-تروريستها و اعضاي تيم‌هاي تروريستي ملاها در كشورهاي اروپايي و امريكايي اسناد غير قابل انكار اين موقعيت است كه جنبش آزادي‌ستان مردم ايران به رهبري خانم مريم رجوي، رئيس جمهور منتخب مقاومت ايران تنها اميد براي تغيير اساسي در ايران كنوني هستند.

با گذشت يك سال از آغاز قيام مردم ايران، رژيم ملاها در بن بست لاعلاج قرار گرفته و در برابر بحران سرنگوني، برون‌رفت و راه‌حلی ندارد. زيرا به دنبال تداوم و گسترش قيام و در وحشت از آن، حاكميت بيش از هر زمان ديگري تضعيف شده است. طوري كه علي خامنه‌اي و مقامات ديگر اين رژيم، بارها به دودستگي و چند دستگي در نظام و همچنين ريزش نيروهايشان اعتراف نموده‌اند.
ملاهاي حاكم از يك طرف، غرق در اختلاس و پولشوئي و دزد‌ي و غارت اموال مردم و عاجز از پاسخگويي به مطالبات مردمي و از طرف ديگر، به دنبال تحريم‌هاي كشنده‌ بين‌المللي و شكست در سياست خارجي، به سركوب هرچه بيشتر در داخل مرزها و تروريسم افسارگسيخته در خارج ايران روي آورده است. اما به يمن پايان يافتن دوران مماشات با رژيم و موقعيت جديد مقاومت ايران در صحنه بين‌المللي و تداوم رو به افزايش قيام، ملاها جز شتاب تحولات در جهت سرنگوني رژيم‌شان چيزي به چشم نديده‌اند!
اكنون مردم و مقاومت ايران با تجارب اندوخته شده از يك سال قيام بي‌وقفه عليه ديكتاتوري ملاها، مي‌خواهند با عزم و اراده‌يي نو، سال دوم قيام را طوري آغاز كنند كه پايان حاكميت شوم آخوندها زودتر رقم بخورد. آنها بر اين باور هستند كه سرنگوني ملاها كاملا در دسترس و نزديك است و اين امر فقط و فقط توسط آنان محقق خواهد شد.
حقیقت این است که با نگاهی به صحنه امروز ایران و خیابانهای اعتراض، می‌توان عزمی جزم را برای رسیدن به هدف نهایی، به‌خوبی دید. مردمي ايستاده و مصمم، مقاومتي ريشه‌دار و سازمانيافته كه با شجاعتی ستودنی قرین است و تا رسیدن به آزادی از پاي نخواهد نشست.

خانم مريم رجوي در آخرين سخنراني خود در گردهمايي جوامع ايرانيان در 15 دسامبر گفت: ” هم‌چنان‌که مسعود رجوی گفته است:‌ آنچه ما و خلق ما امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، ادامه همان مسیر و مبارزه تاریخی و طبقاتی بین ستمگر و ستمزده است. بین سرکوبگر و سرکوب‌شده است. بین خلقی است که حاکمیت و حداقل حقوق و آزادی‌های خود را می‌خواهد و رژیم ولایت فقیه، که به نام اسلام و دین و قرآن، ستم شاهان و دربارهای فئودالی را به ابعاد نجومی‌ رسانده است”.
قيام مردم ايران به ايام سرنوشت ساز خود پا نهاده و بر جهانيان است كه به ياري مردم ايران بشتابند. چرا كه منفعت خود آنها در همياري با مردم ايران است. دولتها بايد سفارتخانه‌هاي اين رژيم تروريستي ببندند و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و ماشين تبليغات اين رژيم را در ليستهاي تروريستي امريكا و اروپا قرار گيرد. مسدودساختن شريان‌هاي مالي رژيم و گشودن پرونده‌هاي نقض حقوق بشر و تروريسم اين رژيم و ارجاع آنها به شوراي امنيت و سازمان ملل از جمله اقدامات ضروري در اين برهة سرنوشت ساز از تاريخ مردم ايران و جهان است.


No comments:

Post a Comment