Sunday, December 23, 2018

آغاز شمارش معكوس براي تغيير رژيم در ايران


آغاز شمارش معكوس براي تغيير رژيم در ايران
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
برخلاف اظهارات علي خامنه‌اي و مقامات رژيم ملاها مبني بر ”اقتدار” و ”استحكام” و ”امنيت” و ”آينده‌داري” رژيم‌شان و اينكه رژيم‌شان با ”بن بست” روبرو نيست، اما خودشان به خوبي مي‌دانند با شروع موج مرگبار تحريم‌ها از 14 آبانماه 1397، وضعيت وارد مرحله خطرناكي شده كه پايان ِنزديك ِآن، سقوط اين رژيم است. آنها به طور همزمان به منظور روحيه دادن به هوادارانشان، ديگران را تهديد به ”موشكباران” مي‌كنند. اما اين ادعاها را كسي جدي نمي‌گيرد. زيرا واقعيت‌هاي كنوني ايران بسيار روشن‌تر از آن هستند كه بتوانند «دروغ و فريب» را جايگزين آن كنند.
حاكمان ايران از يك طرف با يك قيام توده‌يي عظيم مردمي مواجه هستند كه ماه آينده عمر آن يكساله مي‌شود. اين قيام كه با شروع خود. رژيم ملاها را به لرزه انداخت بي‌ارتباط با جنبش مجاهدين خلق نيست كه هسته اصلي مقاومت ايران به رياست خانم مريم رجوي است. علي خامنه‌اي، ولي فقيه ملاها در نخستين سخنراني‌هاي خود در هفته‌هاي اول قيام گفت كه مجاهدين خلق در پشت قيام هستند و ماهها براي آن كار كرده‌اند.
اكنون انكاري بر اين واقعيت نيست كه صورت مسئله ايران، رويارويي دو نيروي متخاصم، يعني رژيم ملاها و مجاهدين است. البته اين موضوع جديدي نيست. زيرا در نخستين سالهاي روي كار آمدن رژيم نيز، خميني اعلام كرده بود كه دشمن ما، نه آمريكا، بلكه مجاهدين خلق در تهران و ساير شهرهاي ايران است. اما آنچه در اين ميان مهم و مطرح است، نقش بي بديل مردم ايران است كه به مدت چهار دهه توسط رژيم سركوب شده و اكنون در وضعيت بسيار بد معيشتي قرار گرفته‌اند. آنها به تجربه آموخته‌اند كه رژيم ملاها، رژيمي نيست كه آنها با سرنگون كردن رژيم ديكتاتوري محمدرضاشاه پهلوي در پي آن بودند. لذا مردم اكنون بيش از هر زمان ديگري با مقاومت ايران پيوند خورده كه از آغاز در پي سرنگوني رژيم ملاها بوده است.
به همين دليل است كه حاكمان ايران، بيش از اينكه از نيروهاي خارجي ترس داشته باشند از پيوند مردم و مقاومت ايران احساس خطر كرده‌اند. واقعيتي كه بازگشت به وضعيت قبل از قيام را غيرممكن كرده است.
علي خامنه‌اي و مقامات اين رژيم اكنون پشيمان هستند كه با آغاز قيام آدرس يگانه آلترناتيو دمكراتيك شوراي ملي مقاومت ايران را كه مجاهدين خلق نيروي محوري آن است، به مردم ايران و جهان اعلام كردند. اكنون همه مي‌دانند كه قيام مردم ايران داراي رهبري مشخص و اهداف مشخص است كه سرنگوني رژيم ملاها نخستين آن است.

رژيم ملاها به كمك مماشاتگران غرب و به منظور خاموش كردن قيام و گمراه كردن اذهان عمومي، از چند ماه قبل بر تلاشهاي خود افزودند تا آلترناتيو ديگري را عليه اين رژيم برجسته كنند اما به يمن سوابق، ريشه‌داري، مشروعيت و پايگاه مردمي شوراي ملي مقاومت ايران، اين تلاشها به سرعت به شكست انجاميده است. زيرا آلترناتيو واقعي خصوصيات ويژه خود را دارد كه نمي‌شود با تبليغات و شبكه‌هاي مجازي آن را جايگزين كرد.
اگرچه آثار زيانبار سياست مماشات در جهان، به رسميت شناختن شوراي ملي مقاومت ايران به عنوان يگانه جايگزين دمكراتيك رژيم ملاها را به تأخير انداخته است اما صحنه واقعي تحولات مربوط به ايران، اين شورا را در كانون توجه جامعه بين‌المللي قرار داده است.

اين واقعيت را مي‌توان در گردهمايي سالانه مقاومت ايران در پاريس در 30 ژوئن 2018 مشاهده كرد كه با حضور صدها هيات و شخصيت برجسته كشورهاي منطقه و جهان، بيش از صد هزار ايراني به سخنراني مريم رجوي ايران گوش فرادادند. اين واقعيت را همچنين مي‌توان در كشف شبكه تروريستي بزرگ رژيم ملاها در اروپا مشاهده نمود كه قصد بمب‌گذاري در اين گردهمايي را داشتند. دستگيري اعضاي شبكه تروريستي و بويژه ديپلمات تروريست رژيم ملاها، اسدالله اسدي در آلمان اين واقعيتها را تقويت كرد كه هماورد اصلي رژيم ملاها، شوراي ملي مقاومت است. خبرگزاری فرانسه خبر داد كه در تاريخ 9 اكتبر 2018 عامل اصلي اين بمبگذاري، يعني ديپلمات تروريست رژيم ملاها در اتريش به اسم «اسدالله اسدي» به بلژيك مسترد گرديد تا مورد محاكمه قرار گيرد.
برگزاري موفقيت آميز اين گردهمايي و عمل ناموفق تروريستي رژيم ملاها يك بار ديگر آدرس واقعي يگانه آلترناتيو دمكراتيك و جدي براي رژيم ملاها را طنين‌انداز نمود.
اكنون با بلوغ قيام مردم ايران و بويژه تشكيل و گسترش كانون‌هاي شورشي و شوراهاي مقاومتي در ميان اقشار مختلف مردم ايران، دور جديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه رژيم بيش از هر زمان ديگري زنگ خطر را براي مقامات اين رژيم به صدا درآورده  و مردم جهان بي‌صبرانه مي‌خواهند سرنگوني رژيم ملاها توسط مردم اين كشور را به چشم ببينند و در جشن و پايكوبي آنها سهيم گردند.
در پرتوي آمادگي مردم ايران براي به زير كشيدن ديكتاتوري ملاها و مهيا شدن شرايط منطقه‌يي و بين‌المللي براي چنين تحول بزرگي در منطقه،  اكنون بايد روي حساس بودن شرايط تاكيد كرد.  اين رژيم به هر اقدامي مبادرت ورزد تنها و تنها سرنگوني محتوم خود را نزديك خواهد كرد. لذا زمان به سرعت به سود مردم و مقاومت ايران در حال تغيير است. اعلام آماده‌باش توسط رهبر مقاومت ايران، آقاي مسعود رجوي از اين جهت است.


No comments:

Post a Comment