Thursday, October 11, 2018

ملاها قبل از سرنگوني رژيم‌شان به چه چيزي مشغول هستند؟


ملاها قبل از سرنگوني رژيم‌شان به چه چيزي مشغول هستند؟
نگاهي به وضعيت رژيم ملاها در ماههاي آينده
به قلم عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
از علائم پاياني يك رژيم ديكتاتوري در حال سقوط مي‌توان بسيار نوشت اما در اينجا مي‌خواهم به مصداق كنوني آن، يعني رژيم مذهبي حاكم بر ايران بپردازم.
اين رژيم با ويژگي‌هايي منحصر به فرد كه مذهبي بودن وجه بارز آن است، به دليل سياستها و استراتژي‌هاي برآمده از منافع اقتصادي دولتهاي غرب توانسته بود تا حدود زيادي رؤياهاي خود را در اين سالها پي بگيرد. اما قيام مردم ايران عليه رژيم حاكميت ملاها كه در روزهاي پاياني سال 2017 آغاز شد، چنين روندي را متوقف و صحنه را به گونه‌يي تغيير داد كه جامعه جهاني متاثر از آن، مشروعيت اين قيام و خواستة مردم براي سرنگوني رژيم ملاها را مورد تاييد قرار داد.
قيام و بالاخص استمرار آن كه رژيم ايران را با بحرانهاي اجتماعي و سياسي و ديپلماتيك جدي روبرو ساخته بازگشت وضعيت به گذشته را غيرممكن و جز تغيير رژيم مذهبي حاكم بر ايران راهي باقي نگذاشته است. اين واقعيت اكنون از طرف جامعه جهاني و بويژه دولت ايالات متحده امريكا مورد تاييد و پشتيباني است.
به دنبال فراخوان خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت براي گسترش قيام اكنون مشاهده مي‌كنيم كه چگونه «كانون‌هاي شورشي» در ميان اقشار و اصناف مختلف مردم ايران مورد استقبال قرار گرفته و در پيوند با مقاومت ايران قيام را هدايت و از اين طريق حمايت بين‌المللي كسب كرده است. سوالي كه اكنون مطرح است اين است كه ملاهاي حاكم بر ايران در برابر موج برانداز قيام به چه چيزي مشغول هستند؟

در آستانة نزديك شدن به عمر يكساله قيام اين رژيم مجبور است «اصلاح‌طلبي» و «چهره‌هاي دروغين» را از ويترين بردارد و با چهره واقعي خود سخن بگويد.  سران اين رژيم ديگر مطالبات مردم را برنمي‌تابند و معترضين را تهديد به مجازات مرگ مي‌كنند. دستگيري‌هاي گسترده مردم را آغاز و زندانيان را تهديد به قتل عام روبرو نموده‌اند. اين نگراني بسيار جدي است كه همانند سال 1988 زندانيان قتل عام گردند. آنها اكنون افسارگسخته دست به كشتار و ترور مي‌زنند. آنها تحت پوش سفارت و مصونيت ديپلماتيك در 30 ژوئن گذشته قصد بمب‌گذاري در گردهمايي مقاومت ايران در پاريس را داشتند كه اگر كشف نمي‌شد و انفجار صورت مي‌گرفت يك فاجعه انساني بزرگ روي دست جامعه بين‌الملل مي‌گذاشت. آنها در 8 سپتامبر گذشته نيروهاي كردي مخالف رژيم در داخل خاك عراق را كشتار كردند.
آنها در اعدام و كشتار و ترور مخالفان شتابزده هستند و همه مراكز ديپلماتيك و هسته‌هاي خفته خود را نيز به كار گرفته‌اند. ارگانهاي حكومتي و بالاخص وزارت خارجه اين رژيم در تلاش براي ضربه زدن به قيام و مقاومت ايران است. زيرا دوران پاياني ِكوتاه مدت اين رژيم را به شمارش انداخته است. آنها در عين حال تلاش مي‌كنند خود را مظلوم و قرباني تروريسم نمايش بدهند و از به كارگيري طرح‌هاي فريب، حتي به بهاي كشتار هواداران خودشان غافل نيستند. آنها همچون ماري كه متابوليسم بدنش به هم خورده باشد شروع به خوردن پيكر خود مي‌كنند.

حاكميت ملاها بيش از هر زمان ديگر لرزان و شكننده است. به همين دليل مدتي است سران اين رژيم انتقال سرمايه‌هايي ميلياردي خود به خارج ايران را آغاز و حتي نمونه‌هايي از انتقال خانواده‌هاي سران اين رژيم به كشورهاي غربي مشاهده شده است. آنها نه مي‌توانند به مذاكره با امريكا تن بدهند و نه مي‌توانند جنگ ديگري به راه بياندازند. زيرا ريزش هواداران و مزدبگيران اين رژيم در هر دو سوي مرز واقعيتي است كه شروع شده است. آنها چاره‌يي جز نوشيدن جام زهرهاي كشنده ديگر ندارند. شيطان سازي‌هايشان عليه اپوزيسيون به شكست انجاميده و همه كارت‌هايي كه در جيب داشتند از اعتبار افتاده‌است. آنها ناچارند كه نيروهايشان را دير يا زود از خارج مرزها به داخل ايران فرابخوانند.
اكنون همه چيز حاكي از اين واقعيت است كه رژيم ملاها در حال تبديل شدن به يك اسكلت بي‌جان است. چيزي را كه بايد از اين رژيم جدي گرفت اقدامات تروريستي آنهاست. زيرا همچون كسي كه به باتلاق مرگ گرفتار آمده باشد به هر چيزي براي بقاي خويش چنگ خواهد انداخت!

قيام مردم ايران از شكل به شكل ديگر درمي‌آيد اما بازنخواهد ايستاد و در رسيدن به سرنگوني ملاها جدي و مصمم است. زمان در هر دو سوي مرزهاي ايران به زيان ملاها در حركت است و ستاره بخت ملاها بر آسمان منطقه خاورميانه در حالِ غروب است.


No comments:

Post a Comment