Wednesday, February 6, 2019

مقاومت ايران در هنگامة خيزشي بزرگ!


مقاومت ايران در هنگامة خيزشي بزرگ!
نگاهي به كنفرانس ورشو و وضعيت شكننده رژيم ايران
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
ملاهاي حاكم بر ايران در طول حاكميت خود همواره از طرف‌ حسابهاي بين‌المللي و بويژه دولتهاي غربي خواسته‌‌اند عليه نيروي اصلي اپوزيسيون ايران، يعني مجاهدين خلق دست به اقدامات محدودكننده و يا حتي نابودكننده بزنند. زيرا اين نيرو ستون اصلي مقاومتي است كه براي براندازي ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران مبارزه مي‌كند. آنها به طور همزمان در داخل كشور خود نيز براي نابودي اين نيرو در تلاش بوده‌اند و بنابه آمار منتشر شده تاكنون بيش از 120 هزار نفر از مخالفان را به قتل رسانده‌اند كه يك چهارم آن، يعني سي هزار تن از زندانيان سياسي را در سال 1988 در مدتي كمتر از سه ماه قتل عام كرده‌اند.
اگرچه در مقاطعي، مقامات اين كشور در تلاش بودند وجود چنين مقاومتي را در داخل ايران انكار كنند اما در جهان بر كسي پوشيده نبود كه چنين مقاومتي وجود داشته و دارد. زيرا رهبري اين مقاومت در خارج از مرزها به طور رسمي براي عموم شناخته شده است. مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران در يك كارزار ديپلماتيك توانسته مقاومت ايران را به عنوان يگانه هماورد رژيم ملاها به جهانيان معرفي كند. وجود يك زن در رأس چنين مقاومتي همواره براي ملاهاي حاكم بر ايران ديوانه‌كننده بوده است. زيرا زنان بيش از ديگر اقشار جامعه، قرباني ديكتاتوري ملاها بوده‌اند.

عمدة اعضاي اصلي اين مقاومت تا تابستان 2016 در داخل عراق تحت محاصره دولت دست نشانده ملاها بوده و بارها مورد حملات زميني و موشكي و رواني رژيم ايران قرار گرفته‌اند. ملاها از سرمست و خوشحال از فرصت پيش آمده در اشغال عراق، همه تلاشهاي سياسي و نظامي و تروريستي خود را به كار گرفتند تا نگذارند حتي يك نفر از اين نيرو زنده بماند. آنها از سرسخت بودن اين نيروي تسليم‌ناپذير خشمگين بودند. زيرا پايداري آنها در برابر ملاها، موجوديت و حقانيت مقاومت را در داخل ايران طنين‌انداز و موقعيت آنها را در خارج ايران اعتلا بخشيده بود و مهمتر از اين دو، ماندگاري و آينده‌داري‌شان را مهر مي‌كرد!
اين نيرو توانست از كمين بزرگ ملاها در عراق با سربلندي عبور و در خاك اروپا فرود بيايد و مقصد بعدي خود را نيز اعلام دارد كه براي ملاها وحشت‌آور بود. ايراني آزاد، دمكراتيك و سكولار، و البته بدون حاكميت استبدادي ملاها. اين نيرو به يمن دارايي‌هاي منحصر به فرد خود، توانسته با تغيير سرزمين، همواره جنگ خود را با ملاها را شدت ببخشد. آنها با بهره‌برداري حداكثر از امكانات عصر حاضر، توانستند نخست بذرآور قيامي باشند كه بيش از يك سال است سراسر ايران را فراگرفته و موقعيت رژيم را نامتعادل و معادلات سياسي بين‌المللي را دگرگون نموده است. اين نيرو اكنون به چه كاري مشغول است؟
آنها با اتكاء به راهي كه طي كرده‌اند و بهاي گزافي كه در اين راه پرداخت كرده‌اند، از آلترناتيوتراشي‌هاي ديگران ترسي به دل راه نمي‌دهند. زيرا آلترناتيو واقعي قوانين و پايه‌هاي مستحكم خود را دارد كه به جرأت مي‌توان گفت فقط در شوراي ملي مقاومت متجلي است. از جمله، برخورداري از يك نيروي فداكار و رزمنده و آزمايش پس داده، برخاسته از مردم و براي مردم، مستقل و متشكل با ساختاري دمكراتيك، برخوردار از رهبري و انسجام و شناخته‌شدگي در ايران و خارج از ايران، دارندة سيستم اداره‌كننده و معرفي شده براي مرحله نخست ِ بعداز سرنگوني رژيم ملاها و همچنين پلاتفرم اعلام شده براي ايران آزاد فردا كه در آن براي مهمترين مشكلات جامعه راه‌حل دمكراتيك و مترقي ارائه داده است.
آنها اكنون در داخل ميهن خود، هزاران كانون شورشي ايجاد كرده‌اند كه قيام را تحت هدايت خود دارند. روزي نيست كه مظاهر رژيم ملاها مورد هدف قرار نگيرند. مردم با چنين پشتوانه‌يي در صحنه، قيام خود را عليه ملاها زنده نگه‌داشته‌اند. حضور كانون‌هاي شورشي اكنون تبديل به نقطه اميد مردم براي يكدلي، اتحاد و روحيه از يك طرف و سراسيمگي ارگانهاي سركوبگر دولتي شده است. تجربه نشان داده است كه اين نيرو در هر كجا باشد همچنان نيروي تعيين‌كننده در وضعيت در ايران است. زيرا جنگي كه بين نيروي حاكم و نيروي مقاومت از چهل سال پيش آغاز شده است كماكان ادامه داشته و اكنون وارد فاز نهايي خود شده است!
اكنون كه در آستانه چهلمين سالگرد سرنگوني رژيم شاه، مردم ايران مصمم هستند آرمانهاي محقق ناشده خود را احياء و براي نيل به آزادي، حاكميت ملي و مردمي، مبارزات خود را به اوج برسانند. زيرا بيشتر و بهتر از هر مقطعي، اكنون زمان، امكانات و تعادل قوا به نفع‌شان است. روحيه و اراده مردم مستحكم، نيروي رهبري كننده قيام قوي و آماده، تحريم‌هاي بين‌المللي در اوج و حاكميت ملاها لرزان و نامتعادلتر از هر زمان ديگري است. علي خامنه‌اي و ديگر مقامات ريز و درشت به خوبي مي‌دانند كه موتور محرك قيام مردم ايران، مقاومت ايران است كه به قيام استمرار بخشيده و قيام را در برابر حاكميت رويين‌تن كرده است.
شايان ذكر است كه شرايط آبستن حوادث بزرگي در رابطه با ايران است. ايرانيان خارج كشور با برگزاري يك تظاهرات بزرگ در هشت فوريه در پاريس، مي‌خواهند آرمانها و خواسته‌هاي مردم بپاخاسته ايران را فرياد كنند تا كنفرانس جهاني ورشو را به حمايت از قيام و مقاومت ايران فرابخوانند. اين يگانه راه درست و در عين حال فوري براي حل مسئله ايران و خلاصي جهان از بانكدار تروريسم در جهان است.


No comments:

Post a Comment