Thursday, January 25, 2018

روي خط قيام مردم ايران

روي خط قيام مردم ايران
·        براي مردم ايران «دوست» جنبش مقاومتي است كه اكنون در صحنه‌هاي قيام و در سراسر شهرهاي ايران در كنارشان حضور دارد!
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
در حالي كه سران رژيم ملاها هر كدام به صحنه مي‌آيند و اعلام مي‌دارند كه توانسته‌اند قيام مردم ايران را خاموش كنند اما نشانه‌هاي قوي وجود دارد كه قيام نمرده و اهداف قيام توسط قيام‌كنندگان دلير ايراني پي گرفته شده و خود را براي گامهاي بعدي آماده مي‌كنند.
قيام كنندگان ايراني در همان روز نخست از گام اولشان در 28 دسامبر  حرف آخر خود را زده و عليرغم تهديدات، دستگيري‌ها و شهادت قريب به 50 تن از يارانشان از هدف اصلي خود، يعني سرنگوني رژيم ملاها كوتاه نيامده و تسليم حاكميت نشدند. اين مي‌تواند نخستين نشانه از تداوم قيام براي به زيركشيدن رژيم ملاها باشد. سران رژيم  بايد بترسند!
هر چند انتظار مي‌رفت، در گام نخست از قيام بر سنگفرش خيابانهاي ايران در 31 استان اين كشور توسط نيروهاي سركوبگر دولتي خون بيشتري بر زمين ريخته شود اما تداوم اين جنايات به داخل زندانها كشيده شده است. جايي كه بيش از 4000 نفر از نيروهاي قيام كننده، بعداز دستگيري زنداني شده و در روزهاي اخير شماري از آنها در زير شكنجه پاسداران به طرز فجيعي به شهادت رسيده‌اند. سران رژيم به عمد اعلام مي‌داند كه آنها خودكشي با به علت بيماري به قتل رسيده‌اند. اما اين يك دروغ محض است. اكنون دستگيرشدگان با يك قتل عام گسترده توسط رژيم ملاها مواجه هستند. سران رژيم  بايد بترسند!
مردم ايران توسط رژيم حاكم به گرسنگي كشيده شده و دارايي‌هاي آنان توسط باندهاي وابسته به رژيم غارت شده است. علاوه بر آن رشد بيكاري و افزايش گراني در ايران تحت حاكميت ملاها زندگي مردم را دشوار و سنگين كرده است. اين وضعيت به قوت خود باقي بوده و همچون آتش زير خاكستر، تا سرنگوني اين رژيم به فوران‌هاي پي در پي خود ادامه خواهد داد. سران رژيم  بايد بترسند!

مردم ايران كارنامه سياه رژيم ملاها را به طور پراتيك تجربه كرده و اكنون نسبت به ماهيت و سياستها و استراتژي رژيم ملاها آگاه شده‌اند. آنها به درستي دريافته‌اند كه اقتصاد كشورشان در دست گروهي اندك از سران رژيم است كه يا صرف كشورگشايي و صدور تروريسم و بنيادگرايي به خارج از مرزهاي ايران شده يا اينكه  هركدام از سران سپاه پاسداران با كنترل و انحصاري كردن اقتصاد ايران به سود خود، دهها و صدها ميليون دلار و بعضا هم ميلياردها دلار از پول‌ها و دارايي ايران را به اسم خود در نقاط مختلف جهان ذخيره كرده و هر روز نيز بر آن افزوده مي‌گردد. شعارهاي قيام كنندگان اخير اسناد گوياي چنين رشدي از آگاهي و خواستة مشروع آنان است. (نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران. سوريه را رهاكن، فكري به حال ما بكن و ...) مردم به درستي نجات خود و ميهنشان را در رهايي از دست رژيم ولايت فقيه يافته‌اند. سران رژيم  بايد بترسند!

مردم ايران تجربه سرنگوني رژيم محمدرضاشاه پهلوي در سال 1979 را دارند و مي‌خواهند يك بار ديگر قدرت خود را به ”ديكتاتور” نشان دهند كه ”مي‌توان و بايد” رژيمي را كه از آنان نيست و براي آنان نيست به زير بكشند. مردم به درستي دريافته‌اند كه  تحقق بخشيدن به سرنگوني ديكتاتور در گروي همبستگي ملي است. آنها شعار مي‌دادند كه ”ما همه با هم هستيم”. شعاري كه براي رژيم ملاها نه تنها خوشايند نيست بلكه از آن وحشت دارند و از اينرو همواره تلاش كرده آن را در هم شكسته و به دروغ قيام كنندگان را دو دسته يا چند دسته نشان مي‌دهند. اما قيام كنندگان هوشيار و براي نيل به سرنگوني رژيم مصمم هستند. سران رژيم  بايد بترسند!
برخلاف قيامهاي قبلي، مردم اين بار آگاهتر بوده و دوست و دشمن خود را خوب و درست تشخيص داده‌اند. آنها دريافته‌اند كه برايشان ”دوست” جنبش مقاومتي است كه از آغاز پرچمدار مبارزه عليه رژيم مستبد حاكم بوده و در 39 سال گذشته بر سر حفظ اين مرز سرخ ايستاده و ذره‌يي از آن عدول نكرده‌  و اكنون در درون خانه، در صحنه‌هاي قيام و در سراسر شهرهاي ايران در كنارشان حضور دارد. آنها اكنون مي‌دانند كه اين جنبش كه از مردم و براي مردم است توسط شوراي ملي مقاومت به رياست خانم مريم رجوي نمايندگي مي‌گردد. جنبشي كه پشتوانة آرزوهايشان و نقطه اميد مردم و قيام‌آفرينان است و در ميدان عمل مبارزاتي و چالش‌هاي مختلف سياسي و نظامي و اجتماعي به آزمايش كشيده شده و پيروزمندانه از آن عبور كرده‌اند. سران رژيم  بايد بترسند!
سخن آخر، اكنون رژيم با تمام قوا بر آن است كه در داخل ايران عامل قيام را مقاومت ايران و مجاهدين خلق اعلام كند تا فتواي به ارث برده از خميني عليه مجاهدين را اين بار، عليه قيام‌كنندگان شجاع ايراني به به مرحله اجرا بگذارد و در عين حال بر آن است كه در خارج از مرزهاي ايران، وانمود كند كه مقاومت ايران و مجاهدين خلق نيرويي نيستند كه در ميان مردم و در جامعه ايران ريشه و پايگاهي باشند. بنابراين كليه نيروها و جرياناتي كه در دو سوي مرزهاي ايران (در داخل و خارج ايران) در اين مسير قلم مي‌زنند يا جست و خيز دارند همگي آبشخور يكساني دارند و مستقيم از سوي بيت‌العنكبوت ولي فقيه درهم شكسته ملاها در تهران هدايت مي‌گردند. ترديدي نيست كه با سرنگوني رژيم ملاها، مزدوران و مدعيان دروغين انقلاب و قيام مردمي، با هر نقاب و جامه‌يي كه باشند، همچون  كف بر روي آب محو خواهند شد.  سران و مزدوران رژيم  بايد بترسند!
No comments:

Post a Comment