Monday, January 8, 2018

قيام ايران، مسير و چشم‌انداز آن!

قيام ايران، مسير و چشم‌انداز آن!

عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
قيام در ايران ادامه دارد و جهان نظاره‌گر تحولات اين كشور مهم در منطقه خاورميانه است. بتدريج در سطح دولتها بر حاميان قيام مردم ايران افزوده مي‌شود. و اين روندي است كه چشم‌انداز روشني را پيش روي قيام كنندگان قرار داده است.
اكنون يك رويارويي شديد بين مردم و رژيم ملاها در بسياري نقاط ايران وجود دارد و هر روز بر شدت و گسترش آن افزوده مي‌شود. در برخي نقاط مردم به ارگانهاي حكومتي هجوم برده‌اند. زيرا كه ملاهاي حاكم نه تنها به خواسته‌هاي آنها عمل نكرده بلكه معترضين را تهديد به مرگ كرده و براي اين منظور كليه نيروهاي نظامي و انتظامي خود را به حالت آماده باش درآورده و در برخي شهرها به سوي مردم آتش گشوده و شماري را به شهادت رسانده‌اند.
تجارب مختلف قيام در نقاط مختلف جهان گواه اين حقيقت است كه بر زمين ريختن ”خون” قيام را شعله‌ور مي‌كند و اين روندي است كه در ايران نيز يك بار ديگر به چشم ديده مي‌شود. رژيم ملاها اگر به سوي مردم شليك نكند قيام‌كنندگان در صدد هستند كه اين رژيم را سرنگون كنند. و اگر هم شليك بكند و به آن ادامه دهد بسيار طبيعي است كه مردم دست به سلاح برده و حق خود را با سلاح از اين رژيم مطالبه كنند و باز هم نتيجه سرنگوني اين است. در هر حال، موجوديت رژيم به خطر افتاده و تمام ادعاهاي جناحهاي مختلف اين رژيم همچون كف بر روي آب در حال محو شدن است.

با نگاهي به ماهيت و كارنامه رژيم ملاها و صحنه كنوني ايران از نظر سياسي و اجتماعي و اقتصادي به جرأت مي‌توان گفت كه آغاز پايان اين رژيم استارت خورده و ديري نخواهد پاييد آن تحول بزرگي كه همه جهانيان انتظارش را مي‌كشند به وقوع بپيوندد و اين ديو غول‌آساي بنيادگرايي و سرمنشاء و حامي تروريسم در جهان به دست مردم ايران فرو بريزد. روند تحولات و همه شواهد امر نشان از اين حقيقت دارد كه سال جديد، سالي سرنوشت ساز براي مردم ايران و خلقهاي منطقه خواهد بود.
حال اين سوال مطرح مي‌شود، آيا قيام كنوني مردم ايران يك امر تصادفي است و فاقد عنصر رهبري‌كننده و سازماندهي است؟ اين بسيار اشتباه خواهد بود كه اگر به اين سوال اساسي جواب ”مثبت” داده شود.
براي كارشناسان امور ايران بسيار واضح است كه اين قيام هدايت شده، خاستگاه آن ريشه‌دار و سمت و سوي مشخصي بر آن بار است. اگرچه نتوان فعلا به جزئيات آن اشاره‌يي ولو اندك نمود. فقط آنچه از تصاوير و فيلمهاي منتشره به خوبي پيداست، خواسته‌ اصلي سرنگوني رژيم ملاهاست كه از آغاز، استراتژي مقاومت ايران بر آن استوار بوده و اضافه بر آن، نقش برجسته زنان دلاور ايرانزمين و جوانان غيور ايراني است كه با ماهيت نيروي پيشتاز مقاومت ايران كاملا همخوان و منطبق است. خشم و كين و تبليغات زهرآگين رژيم ملاها در راه‌اندازي تظاهرات نمايشي عليه قيام خود گوياي اين واقعيت است. عوامل رژيم شعار مي‌دادند: ”جنبش سبز اموي، پيرو راه رجوي”.
اكنون يك وظيفه ملي و ميهني بر سر راه هر ايراني آزاده و شريف است. آماده شدن براي به ثمر نشاندن قيام. بنابه كتب آسماني و اعلاميه جهاني حقوق بشر، هر مردمي در سرزمين نياكاني خود مجاز است در دفاع از كيان خود به قيام برخيزد و دولتهاي سركوبگر را به زير بكشد. اين يك امر مشروع و به رسميت شناخته شده بين‌المللي است.  امروز نوبت مردم ايران است كه رژيم ملاها را در آستانة (40)سالگي‌اش به زير بكشد. فارغ از هر فراز و نشيبي، پيروزي از آن مردم ايران است. مردمي كه اراده كرده آزاد باشد، آزاد خواهد شد!


No comments:

Post a Comment